KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Genel Şartlar

Kalite El Kitabımız TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi baz alınarak oluşturulmuş Kalite Yönetim Sistemimizin odak olarak belirlediği müşterilerimizin şirket yönetimimiz, müşterimize bakış açımız, kalite anlayışımız, üretim ve hizmet proseslerimiz, genel olarak paydaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımız hakkında sağlıklı bilgi edinmelerini temin etmek amacıyla oluşturulmuştur

Firmamız, kalite yönetim sistemi standardının şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, gerekli dokümanlarını hazırlamış ve dağıtımını sağlayarak uygulanmasını güvence altına almış, sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek için çalışmaları organize etmekte ve izlemektedir.

Firmamız proseslerini oluşturmuş, sıralarını belirlemiş ve birbirlerini etkilemelerini dikkate alarak planlamalarını yapmaktadır.

Proseslarin izlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış, özellikle otomativ yedek parçalarının talaşlı fason işçiliği ile ilgili proseslerin izlenmesi ve etkinliğinin sürdürülmesi için kalite planı oluşturulmuş ayrıca müşteri firmalar tarafından temin edelen ürün dosyasında yer alan dış kaynaklı kürün kontrol planları ile desteklenmiştir.

Hizmet üretimi sırasında yararlanılan bir dış kaynaklı proses mevcut değildir. Ancak ileride yararlanılacak olması durumunda dış kaynaklı proseslerin kontrolü ile ilgili çerçeve belirlenecektir. İleride ihtiyaç duyulacak dış kaynaklı proseslerin de kontrolü ile ilgili kapsam ve kontrol önlemlerinin tipi ve yöntemi belirlenecek sistemin bütünlüğü dikkate alınacaktır.

Proseslerimiz

Talaşlı Fason İşçiliği Hizmeti Prosesi olmak üzere bir ana proses mevcuttur ve ana prosesimizin iş akışı hazırlanmıştır. Kalite sisteminin süreç yaklaşımı dikkate alınarak hizmet üretimi ile ilgili alt prosesler oluşturulabilmekte ve yönetilmektedir. Talaşlı Fason İşçiliği Hizmet Prosesinde tüm işlem adımları bir sonraki aşamaya geçmeden mevcut kontrol imkanları ile doğrulanabilmektedir. Bu sebeple geçerli kılınması gereken süreçlerimiz bulunmamaktadır.

Diğer ana süreçlerimiz;
Ürün Gerçekleştirme Süreci,
Ölçme ve Analiz İyileştirme Süreci ,
Sürekli Geliştirme Süreci,Yönetim Süreci ,
Kaynak Yönetim Süreci .
Bu ana prosesleri de alt proseslere ayırarak yönetmek gerektiğinde başvurduğumuz yoldur.

Destek prosesi olarak kabul edilen proseslerimizi ise;
İç Tetkik Süreci,
Satınalma Süreci,
Üretim Süreci,
Bakım Süreci,
Kalibrasyon Süreci,
Kalite Kontrol Süreci,
Müşteri Memnuniyeti Süreci,
Eğitim Süreci,
İnsan Kaynakları Yönetim süreci,
DÖF Yönetim Süreci,
Proje Yönetim Süreci dir.

KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

Firmamız, kalite sisteminin kurulması için gerekli olan kaynağı ayırmış ve kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusunda

- BELGELENDİRME
- EĞİTİM
- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
- FİZİKİ ORTAM VE ÇALIŞMA ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
konularında kaynak ayırır. Kaynak ayrılacak noktalar YGG’de de belirlenmektedir. Alınan kararlar YGG raporları, Aksiyon Planı ile kayıt altına alınmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI

Ürün şartlarına uygunluğu etkileyecek bir görev alan personelin taşıması gereken şartlar firmamızca belirlenir. Şartlar belirlenirken işin nev’i ve risk derecesine göre kimi zaman ilgili konuda yüksek eğitim almış personel kimi zaman el becerisi ve kimi zaman da tecrübe şartları dikkate alınır. Belirlenen yetkinlik ve etkinlikler personel görev tanımlarının bir parçasını oluşturur. Oryantasyon ve işbaşı eğitimleri verilerek eğitim etkinliği değerlendirilir. İnsan Kaynakları yönetim süreci gösterge olarak da kullanılır.

ALT YAPI VE ÇALIŞMA ORTAMI

Firmamız, hizmet uygunluğunu sürdürmek ve geliştirmek için gerekli altyapıyı oluşturmuş, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde mevcut alt yapıyı kullanmakta ve gerekli bakımları uygulamakta ve yeni aksiyon planları uygulamaya devam ederek binasını, çalışma alanlarını geliştirmeyi sürdürmektedir. Yapılan hizmet üretiminin özel şartlar sağlanarak yapılması gerektiğinde bu özel şartlar firmamız üst yönetimince sağlanır. Çalışma ortamının uygunluğunu sağlamak için gürültü, aydınlatma, termal konfor ölçümleri yıllık olarak yapılır ve sonuçlara göre gerekli önlemler alınır. Yılda bir kez alt yapı topraklama ölçümü yapılır

ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

Firmamızda, hizmet gerçekleştirme proseslerini belirlemiş ve bu prosesleri iş akışları halinde dokümante etmiştir. Hizmet Üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaları yapmıştır. Kontrol Planları ile hedeflenen hizmet için şartları, referans dokümanlar ile doğrulama, onaylama ve Salı verme için şartları belirlemiştir. Ayrıca bu kalite planları ile ilgili doküman ve kayıtlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Süreç takibi için Süreç El Kitabı oluşturulmuştur. Proses takibi ve devamlılığını sağlamak amaçlı proses durdurma yetkili listesi oluşturulmuştur. Risk takibi açısından FMEA prosedürü oluşturulmuştur.